Privacyverklaring Leefrecht Advocaten

Leefrecht Advocaten is een een advocatenkantoor, gevestigd te Bergen Noord Holland (Schoorl), ten kantore van mevrouw mr. HSK Komen. Leefrecht Advocaten biedt juridische dienstverlening, advies, mediation en persoonlijke sessie. Tevens vanuit Flow of Self, wordt coaching en training aangeboden. Hierna zal alles voor het gemak Leefrecht Advocaten genoemd worden.

Leefrecht Advocaten verwerkt verschillende persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke, de verwerkingsgrond, het doel en op welke wijze de verwerking plaats vindt. Door wijzigingen in het recht, wordt deze verklaring automatisch bijgewerkt, indien nodig. De meest recente versie is te lezen op deze site. Voor het op de hoogte blijven, wordt u naar deze site verwezen. Vragen mag u altijd stellen.

Grondslag verwerking:

Leefrecht Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan tenminste een van deze voorwaarden is voldaan: Betrokkene heeft toestemming gegeven voor een of meer speficieke doeleinden; verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is, of om voor betrokkene voor sluiting van overeenkomst maatregelen te nemen; verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust; verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; verwerking is noodzakelijk voor verulling van een taak van algemeen belang of van een taak in kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen ; verwerking is noodzakelijk voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsvertegenwoordiging of van een derde, behalve wanneer dit is in strijd is met de fundamentele vrijheden van betrokkene (privacy) en deze zwaarder wegen. Dit is mn. zo indien betrokkene een kind is.

Doel van de verwerking


Leefrecht Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst, waarin u Leefrecht Advocaten opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten, het faciliteren van coaching/training, of mediation of onafhankelijk onderzoek. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht worden de persoonsgegevens verwerkt en mogelijk persoonsgegevens van derden, om de uitvoering van de opdracht mogeijk te maken. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contact te houden, in het kader van facturatie, in het kader van sollicitatie of in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.


Op het moment dat het doel zich wijzigt, dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, wordt er opnieuw gekeken of er een rechtsgrond voor verwerking is en zal er toestemming worden gevraagd.


In voorkomende gevallen deelt Leefrecht Advocaten uw persoonsgegevens met derden, indien dit noodzakelijk is (b.v. het voeren van een gerechtelijke procedure, of het doen van aangifte belanstingen). Geenszins zal dit zijn om commerciele doeleinden.


Binnenkomende mailadressen?

Alle maildadressen, welke binnenkomen naar aanleiding van website, of anderszins op godayame@icloud.com of godayame@gmail.com (dit zijn de mailadressen van de advocaat), gericht aan de functie of de persoon van de advocaat worden door Leefrecht Advocaten opgeslagen en verwerkt. Degene wiens gegevens worden verwerkt zijn: de bezoeker van de website, een potentiele klant, een leverancier, een relatie, of een wederpartij of mensen die anderszins in contact staan met de advocaat.

De website dient als kennisgever/wijzer en niet als een interactieve ruimte/medium. Het mailen wordt er apart van gehouden. Via de website wordt er door Leefrecht Advocaten niet actief gewerkt met marketingtools van Leefrecht Advocaten en er wordt ook geen onderzoek gedaan naar de website traffic. Leefrecht Advocaten kan niet instaan voor wat er gebeurt met de website traffic en verwijst hiervoor naar de website host: everweb.com

Op de website staat een apart mailadres (zelf te mailen) en telefoonnumer (zelf te bellen). Dit om interferentie tussen gebruikers van de site en inbreukmakers op de site zoveel mogelijk te scheiden.

Ongevraagd binnenkomende mails met marketingdoeleindenden van derden worden onmiddelijk verwijderd en adressen worden niet geregistreerd. Binnenkomende mails van klanten, relaties, geinteresseerden of mogelijke netwerkcontacten kunnen voor de toekomst worden bewaard en geregistreerd voor mogelijke marketingdoeleinden en kennisgevingen, in een adressenbestand met voor en/of achternaam, zonder woon of werkadressen en zonder telefoonnummer.

Tevens wordt inhoudelijke correspondentie1 jaar bewaard, indien voorzienbaar is dat de correspondentie binnen dat jaar wordt voortgezet. Dit blijft bewaard in de mailbox van icloud (Apple of Google). Na een jaar wordt dit geactualiseerd of verwijderd. Mailadressen die foutmelding geven, worden verwijderd. Uitschrijvingen van netwerkcampagnes worden ook onmiddellijk verwijderd.

Indien een dossier geopend is, wordt inhoudelijke correspondentie bewaard gedurende de looptijd van het dossier en tot 5 jaar nadien. Relevante gegevens worden genoteerd: contactgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van de zaak ; contactgegevens verwerkt tijdens andersoortige kennismakingsgesprekken ; contactgegevens, die zijn gedeeld in openbare bronnen (handelsregister, kadaster, krant/tijdschrift) ; persoonsgegevens in kader van een sollicitatie. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, evt. referentummer/kenmerk en in het kader van de WWFT en advocatenwet de benodigde identificatiebewijzen.

T.a.v. beveiliging & omgeving:

Leefrecht Advocaten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De AVG is hier van toepassing en Leefrecht Advocaten heeft t.a.v. klanten een geheimhoudingsverplichting. Derden worden niet ingelicht, tenzij dit nodig is voor de opdracht. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er sprake is van misbruik, kunt u dit melden bij Leefrecht Advocaten.

Uw dossiers worden digitaal bewaard in een cloudomgeving. Het kantooradres is beveiligd met een alarmfunctie en camera's. Mailen met de rechtbank gebeurt via veilig mailen Zivver. Voor facturatie worden gegevens verwerkt met de boekhouder die reconi gecertificeerd is.  

Het delen van dossiergegevens met derden voor uw zaak gebeurt met de deurwaarder, de Rechtbank, en mogelijk notaris of bank. Alleen met dat doel en voor zover nodig. Bij twijfel wordt de betrokkene geraadpleegd.

Indien gegevens worden verstrekt binnen de EU landen, kunt u uit gaan van een beschermingsniveau van persoonsgegevens, vergelijkbaar met de AVG. Indien het buiten de EU gebeurt, worden gegevens alleen doorgegeven, indien het beschermingsniveua hetzelfde is als aan een land binnen de EU.

Uw rechten:

Gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk. Gegevens kunnen ten alle tijden door de betrokkene worden opgevraagd, ingezien worden en geactualiseerd. Indien zij niet meer nodig zijn worden zij op verzoek verwijderd, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bepaling. Contact kunt u opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van Leefrecht Advocaten: mevrouw mr. HSK Komen godayame@icloud.com of godayame@gmail.com" godayame@gmail.com

Gelieve eerst uw klacht bij de gegevensverwerkende op te nemen: mevrouw mr. HSK Komen, alvorens u zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Komt u er niet uit, kunt u zich daartoe wenden.