Algemene Voorwaarden Leefrecht Advocaten

Artikel 1: Dienstverlening

Leefrecht Advocaten is een eenmanszaak, gevestigd te Bergen Noord Holland (Schoorl), met als doel het faciliteren van een dagelijkse (juridische) praktijk met de volgende diensten:

Helpen en ondersteunen van mensen in een conflictsituatie met een andere partij. Het innerlijk begeleiden van mensen, door middel van persoonlijke coaching. Het uitvoeren van feitelijk onderzoek, ondersteund door juridisch advies. Het faciliteren van rechtsbescherming, waar nodig en mogelijk. Het voeren van onderhandelingen of (buiten-)gerechtelijke procedures, indien dit noodzakelijk is. Het doen van onderzoek en het geven van strategisch advies, afhankelijk van de soort opdracht en opdrachtgever en/of het faciliteren van mediation voor twee partijen. Projectleiding, coaching, training of consultancy, wat hiervoor gebeurde vanuit Flow of Self. Het geven van informatie en inspiratie middels nieuwsbrieven, blogs en boeken, wat hiervoor gebeurde vanuit Flow of Self.

Leefrecht Advocaten en/of Flow of Self is hierna: Leefrecht Advocaten.

De advocaat (mr. HSK Komen) en Leefrecht Advocaten worden door elkaar genoemd, maar het gaat om hetzelfde.

De cliënt is hierna: de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Leefrecht Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van Leefrecht Advocaten met de opdrachtgever, die hieruit voortvloeien. Indien het gaat om dienstverlening, vanuit Flow of Self (coaching/consultancy), toen, nu en in de toekomst, zijn hier ook de algemene voorwaarden op van toepassing, tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

Leefrecht Advocaten verricht alle diensten en overige werkzaamheden op grond van een met haar gesloten overeenkomst van opdracht. Indien uitgevoerde diensten hieraan gerelateerd zijn en er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten, wordt in beginsel ervan uit gegaan, dat dit gebeurt op grond dezelfde overeenkomst.

Artikel 4: Vervolg

Urenregistratie vindt plaats onder verwijzing naar het dossier op basis van tijdseenheden van minimaal 5 minuten. Op alle overeenkomsten van opdracht zijn de Algemene voorwaarden van Leefrecht Advocaten van toepassing, welke bij opdrachtbevestiging worden overgelegd of meegestuurd. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden wordt steeds aangepast op de website: www.leefrechtadvocaten.com. Indien de AVW op de website wijzigen, wordt de opdrachtgever hiervan schriftelijk (per e-mail) door Leefrecht Advocaten in kennis gesteld.

Artikel 5: Samenloop advocaten

Leefrecht Advocaten voert enkel 'hele' opdrachten (begin t/m eind, of met een duidelijke kop en staart) in principe 'zelfstandig' (dus met uitsluiting van anderen) uit. Indien een zaak, gedurende het verloop, van een ander kantoor wordt overgenomen, is Leefrecht Advocaten op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, omissies, of schades die voortvloeien uit de eerdere opdracht, indien ze verkeerd zijn ingeleid door een ander kantoor. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, artikel 7:407 lid 2 en 7:409 wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6: Samenloop belanghebbenden/rechtszoekenden

Leefrecht Advocaten voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden mogen niet op het resultaat van de door Leefrecht Advocaten verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de werkzaamheden, die voor de opdrachtgever zijn uitgevoerd. De inhoud van de door Leefrecht Advocaten uitgevoerde werkzaamheden zijn, inhoudelijk en auteursrechtelijk en aansprakelijkheidsrechtelijk beschermd en niet bedoeld voor derden, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming wordt gevraagd en de derden worden gewezen op de toepasselijke werking van de AVW.

Een extra persoon/personen mogen ten kantore, op afspraak of ter zitting meekomen, indien dit het belang van de opdrachtgever, de zaak en de communicatie dient. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend en de derde(n) is/zijn geen procespartij. Leefrecht Advocaten is op geen enkele manier aansprakelijk ten aanzien van de derde. Het meenemen van een extra persoon, die geen procespartij is, gebeurt op rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de derde een eigen juridisch belang heeft, dient zij een eigen overeenkomst van opdracht met Leefrecht Advocaten te sluiten.

Artikel 7: Inschakelen (deskundige) derden

Indien (deskundige) derden worden ingeschakeld, mits dit de zaak dient, gebeurt dit in goed overleg met en na goedkeuring van Leefrecht Advocaten. Hiervoor wordt een aparte overeenkomst van opdracht opgemaakt. Leefrecht advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde, wat betreft de uit te voeren werkzaamheden, nakoming van de afspraken en de te betrachten zorgvuldigheid. Leefrecht advocaten is ook niet aansprakelijk voor de betaling van deze derde. Alle hoofdelijke aansprakelijkheid van Leefrecht Advocaten wordt van de hand gewezen.

Artikel 8: Vrijwaring

Leefrecht Advocaten vrijwaart zich van indirecte schade van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever directe schade leidt, moet rekening worden gehouden met het volgende:

Leefrecht Advocaten vrijwaart zich van de opdrachtgever van alle aanspraken van derden, alsmede de door Leefrecht Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand.

Leefrecht Advocaten vrijwaart zich voorts van aanspraken van opdrachtgever, die voortkomen uit (niet-) nakoming van de overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende schade (welke schade dan ook). De hoogte van de te vergoeden schade door Leefrecht Advocaten, zal in ieder geval nooit hoger zijn, dan dat diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering erkent en uitkeert. Vorenstaande geldt in ieder geval met een maximum van 25.000,- EUR per verzekerde gebeurtenis, afgezien van het eigen risico van Leefrecht Advocaten.

De schade die voortkomt uit (niet-)nakoming van de overeenkomst van opdracht, vrijwaart de opdrachtgever niet tot het voldoen van de declaratie van Leefrecht Advocaten, voor alle redelijk verrichte werkzaamheden voordat de tekortkoming in de nakoming schriftelijk is gesteld. Hieronder vallen in ieder geval de werkzaamheden tot aan de datum van de ingebrekestelling door de opdrachtgever en alle werkzaamheden door Leefrecht Advocaten nadien, die ongeacht de uitkomst van een procedure of daaruit voortvloeiende schade, hoe dan ook moesten worden uitgevoerd, om de rechtspositie van de opdrachtgever te beschermen/of zo veel mogelijk veilig te stellen.

Verrekening van de vordering en de declaratie kan plaatsvinden, indien de aansprakelijkheid evident is komen vast te staan bij de verzekeraar en/of Leefrecht Advocaten, indien de verzekeraar niet uitkeert om welke reden dan ook, dit zelf erkent, en, indien aannemelijk is dat er tussen de contractspartijen tegen finale kwijting een schikking op korte termijn kan worden getroffen. Indien dit niet te voorzien is, gaat het om aparte losstaande vorderingen en geldt de declaratietermijn van Leefrecht Advocaten onverkort.

Bij het inschakelen van derden (b.v. een second opinion via een ander advocatenkantoor door de opdrachtgever) zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten van deze derden komen voor de rekening van de opdrachtgever op basis van een eigen overeenkomst van opdracht. Leefrecht Advocaten is voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk en is geen opdrachtgever bij deze overeenkomst. Indien Leefrecht Advocaten niet wordt gehoord voor een second opinion door de derde over de feitelijke en de juridische toedracht, is de rapportage zonder hoor-wederhoor tot stand gekomen en kan Leefrecht Advocaten geen enkele aansprakelijkheid erkennen/aanvaarden, die hieruit voortvloeit.

Leefrecht Advocaten is voorts nimmer aansprakelijk, indien en voor zover de opdrachtgever zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij zou kunnen verhalen.

Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde, wordt door Leefrecht Advocaten uitgesloten.

Leefrecht Advocaten vrijwaart zich van schade die voortvloeit uit tussentijdse beeindiging van de overeenkomst op basis van onaanvaardbare risico's. (Uitlooprisico). De onaanvaardbare risico's staan in artikel 19 en 20 Avw.

De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de directe schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leefrecht Advocaten.

Artikel 9: Onvolkomenheden en toekomstige vragen.

Leefrecht Advocaten sluit, onverminderd artikel 8 van de AVW, aansprakelijkheid uit op basis van onvolkomenheden. Daarmee wordt het volgende bedoeld:

Het is voor de leefbaarheid, leesbaarheid, de proceseconomie (lees: kosten van de opdrachtgever), onmogelijk voor Leefrecht Advocaten, om in een inhoudelijk advies op alle mogelijke hypothetische scenario's voor te bereiden en op alle ongestelde vragen antwoord te geven en een volledige meldingsplicht te hebben, of alles van tevoren te weten, wanneer hier nog niet over gesproken is en de feiten hiertoe (nog) geen aanleiding geven. Een brief of advies moet dus worden gelezen als wat er tot dan toe bekend/besproken is tussen Leefrecht Advocaten en de opdrachtgever.

Een brief/insteek/advies is duidelijk geformuleerd met een bepaalde reikwijdte en heeft de bedoeling om binnen een bepaald geval, op een bepaald tijdstip duidelijkheid te geven, voor zover er 'dan' een vraag ligt, die beantwoord dient te worden over zaken, die bekend zijn en kan niet voorzien op toekomstige vragen. De opdrachtnemer bevestigt dit te begrijpen.

Artikel 10: Toekomstige gebeurtenissen.

Leefrecht Advocaten sluit, onverminderd artikel 8 van de AVW, aansprakelijkheid uit op basis van onwetendheid t.a.v. toekomstige gebeurtenissen, tenzij Leefrecht Advocaten redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn van deze toekomstige gebeurtenissen. Daarmee wordt het volgende bedoeld:

Het is opdrachtgever bekend dat het recht heel snel verandert, dat er dagelijks veel nieuw recht wordt ontwikkeld en dat wetten nog niet altijd in de praktijk zijn toegepast (b.v. de WAMCA of nieuwe omgevingswet), - er is thans veel sprake van trial and error in het rechtslandschap. Voorts is het de opdrachtgever bekend, dat de maatschappelijke opvattingen juist nu zeer snel aan het veranderen zijn, waarover de gemiddelde beroepsbeoefenaar nog geen zekerheid kan geven. Zaken worden met de dag complexer  en politieker en het recht schiet te kort aan de dagelijkse behoeften en rechters hebben een grotere vrijheid om dit in te vullen. Iemand die het recht beoefent, wordt geacht algemene kennis te hebben van het geboden rechtsgebied en specifieke kennis op bepaalde gebieden. De beroepsbeoefenaar, moet zich soms dieper inlezen in de nieuwste feitelijke- en rechtsontwikkelingen, nieuwe relevante onderzoeken en literatuur om een juiste inschatting voor de opdrachtgever te maken.

Voor het aanhalen en lezen en uitleggen van onderzoeken, wanneer ze niet over het recht gaan, aanvaardt Leefrecht Advocaten geen aansprakelijkheid wat betreft de juistheid hiervan. Deze ligt bij de onderzoeker zelf. Ook kan Leefrecht Advocaten, gezien de rechtspraak geen garantie geven of de Rechtbank het onderzoek mee zal laten wegen in het geschil en de beoordeling ervan.

Deze te verrichten uren zijn, indien juist te verantwoorden, ten eerste declarabel. Ook zijn er diverse rechtsgebieden waarbij er door nieuw recht nog veel 'open' vragen liggen en geen garantie kan worden gegeven over de uitkomst. Leefrecht Advocaten is in dit soort gevallen niet aansprakelijk voor de uitkomst, mits de onzekerheid van het geval voldoende met de opdrachtgever is besproken en de opdrachtgever een weloverwogen keuze heeft kunnen maken.

Gezien het open en onbekende landschap in WAMCA zaken (collectieve aansprakelijkheid) wordt de zaak alleen gevoerd, indien een stichting of financierder zelf het procesrisico kan dragen en/of verzekeren, of indien de verzekering voor rekening van de collectieve opdrachtgevers kan worden vergoed, of de advocaat in grote mate kan vrijwaren voor resultaatsverplichtingen en procesvoering, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11: Feitelijke omstandigheden

Om de opdrachtgever degelijk en deskundig juridisch te kunnen adviseren en bijstaan, is vooral tijdens het begin van de zaak een volledige toetsing en weging van de feiten belangrijk. Ook dient de Leefrecht Advocaten tijdig te worden ingelicht over een wijziging van omstandigheden gaandeweg.

De opdrachtgever helpt Leefrecht Advocaten naar eer en geweten en naar beste kunnen medewerking te verlenen om de feiten zo volledig mogelijk door te geven en stemt in met een inspanningsverplichting. Leefrecht Advocaten onderzoekt en stelt vragen. De opdrachtgever geeft antwoord, overhandigt alle relevante correspondentie, die reeds gevoerd is ter volledigheid van het dossier. Ook indien feiten ten nadele van de opdrachtgever zijn of uitpakken, overhandigt deze de feiten. Leefrecht Advocaten vrijwaart zich voor alle aansprakelijkheid voor de uitkomst van de zaak, indien zij is gebaseerd op de onvolledigheid van de doorgegeven feiten, die relevant zijn voor de zaak.

Artikel 12: Geheimhouding en WWFT

Leefrecht Advocaten is op grond van de wet en de gedragsregels voor de advocatuur gebonden aan geheimhouding. Leefrecht Advocaten vrijwaart zich van de aansprakelijkheid voor schending van de geheimhoudingsplicht, wanneer vertrouwelijke informatie naar buitenkomt door datalekken, die plaatsvinden buiten de macht van Leefrecht Advocaten, of die naar buiten komen via digitaal verkeer, anders dan door Leefrecht Advocaten zelf, en in het bijzonder acties van derden, die vallen onder cybercriminaliteit jegens Leefrecht Advocaten c.q. de opdrachtgever, en/of strafrechtelijk onderzoek door (on)bevoegde instanties (b.v. afluisteren telefoon, volgen dataverkeer), waar Leefrecht Advocaten zelf geen toestemming aan heeft gegeven.

Leefrecht Advocaten is op grond van de WWFT bij aanvang van een zaak verplicht om de identiteit van opdrachtgever(s) te achterhalen en vast te stellen en indien opdrachtgever een onderneming of rechtspersoon is een uitgebreider onderzoek uit te voeren om de identiteit van de UBO'(s) en/of de bedrijfsstructuur van de rechtspersoon te achterhalen. De opdrachtgever is verplicht hieraan mee te werken. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort, totdat aan deze verplichting is voldaan. De kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever.

Er wordt bij voorkeur digitaal afgerekend en/of per overmaking per bank. Contant geldt wordt alleen in uitzonderlijke gevallen geaccepteerd en met opgave van redenen, waarom de betaling contant gebeurt. Er geldt een maximum van een contante betaling tot 1.000,-, onverminderd het bepaalde over de meldplicht ongebruikelijke transacties. Betalingen anders dan in euro's (.b.v. middels zaken, kostbaarheden of waadepapieren) gebeuren alleen, indien er echt niet anders betaald kan worden en de opdrachtgever niet op een andere wijze in de declaratie kan voorzien, ook onder opgave van redenen. Deze zaken of waardepapieren zijn rechtmatig verkregen, en kunnen rechtmatig gelden als betaalmiddel in het betalingsverkeer. Er wordt hiervoor een duidelijke betalingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst gemaakt, in te vullen naar de omstandigheden van het geval.  

Bij 'ongebruikelijke transacties' als bedoeld in de WWFT (ruimste zin des woord), moet Leefrecht Advocaten dit melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Enkel voor dit geval, kan dit de geheimhoudingsverplichting met opdrachtgever doorkruisen en hoeft Leefrecht Advocaten dit niet aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever Leefrecht Advocaten voor aanspraken van haarzelf of derden, indien de melding achteraf onterecht blijkt.

Artikel 13: Declaraties.

De opdrachtgever is aan Leefrecht Advocaten voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en BTW of andere kosten derden. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren (tijdseenheden 5 minuten), vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Leefrecht Advocaten vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief wordt overeengekomen in de opdrachtbevestiging. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW, kantoorkosten, verschotten en kosten derden. Bedragen worden maandelijks gedeclareerd tegen het einde van de maand, met een betalingstermijn van 14 dagen en dienen binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien de maandelijkse declaratietermijn door omstandigheden niet wordt gehaald, worden de gewerkte uren meegenomen naar een volgende maand.

Gemaakte kantoorkosten en kosten aan derden worden gespecificeerd meegenomen in de maandelijkse declaraties. Verschotten aan gerechtsdeurwaarder of Rechtbank of andere derde worden apart en/of op voorhand gedeclareerd met een verkorte betalingstermijn van 8 dagen. Het niet tijdig betalen van de verschotten kan de uitkomst van het geschil of de ontvankelijkheid bij de Rechtbank in gevaar brengen. Leefrecht Advocaten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of te laat betalen van verschotten, indien opdrachtgever deze kosten niet op tijd betaalt, na de voorschotnota. Indien Leefrecht Advocaten de kosten voorschiet, en deze kosten niet op tijd worden voldaan, kan Leefrecht Advocaten de werkzaamheden opschorten.

Bij niet betaling van de door Leefrecht Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Leefrecht Advocaten, die daardoor mocht ontstaan, mits Leefrecht Advocaten de opdrachtgever op de risico's hiervan wijst en betaling evengoed uitblijft.

Indien het uurtarief wordt verhoogd, wordt dit eerst vooraf schriftelijk medegedeeld. Het uurtarief wordt verhoogd, indien redelijke gronden hiertoe nopen. B.v. inflatie, hogere prijsindex, of een algehele prijsstijging wegens onvoorziene omstandigheden, die in algemene zin de hele beroepsgroep treft. De verhoging vindt i.i.g. 1x per kalenderjaar plaats en volgt de prijsindex van de advocatuur. De werkzaamheden worden voortgezet, na een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat, kan de overeenkomst van opdracht opgezegd worden, doch niet na het voldoen van de openstaande declaraties en het wijzen op de risico's van opzegging, zonder verplicht te zijn opdrachten uit te voeren.

Bij gebreke van betaling van de declaratie van Leefrecht Advocaten, is binnen deze termijn de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning van 8 dagen uitblijft is Leefrecht Advocaten gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142). Indien het incasseren van de declaraties leidt tot een gerechtelijke procedure, geldt het uurtarief van Leefrecht Advocaten voor het voeren van de procedure en voor het uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden om de declaratie betaald te krijgen. Indien een dergelijke vertraging tot extra kosten leidt, zijn deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14: Afwijkende tarieven

Indien er meerdere opdrachtgevers zijn in 'eenzelfde' of een 'verknochte' zaak, gevoegd bij een rechter, gelden er soms afwijkende tarieven, indien er gezamenlijk geprocedeerd wordt, nader overeen te komen tussen partijen (afhankelijk van het belang, de draagkracht en de proceseconomie). Indien het wordt gevoegd tot één zaak, is er in ieder geval sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid t.a.v. de betaling van de declaraties van Leefrecht Advocaten.

Bij een WAMCA-zaak zal er een gezamenlijk uurtarief worden vastgesteld, te delen door het aantal deelnemers, waarbij hoofdelijke aansprakelijkheid geldt van alle opdrachtgevers tot het voldoen van de maandelijkse declaratie, indien het gaat om een gezamenlijke stichting of vereniging. Bij een WAMCA-zaak kan ook worden afgesproken, dat dit op basis van no cure no pay wordt gevoerd, en dat bij winst 20% van de schadevergoeding wordt afgestaan voor advocaat- en procedurekosten. Hiervoor is wel een financierder nodig die instaat voor het voorschieten of betalen van alle kosten en een over een te komen uitkering aan de advocaat.

Ook kunnen er afwijkende tarieven gelden als er sprake is van gefinancierde rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekeraar. Zie artikel 15 AVW.

Artikel 15: Gefinancierde Rechtsbijstand

Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekering heeft, wordt Leefrecht Advocaten op de hoogte gesteld voor/tijdens het kennismakingsgesprek en het tekenen van de opdrachtbevestiging. Op de opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting om de aanspraak hierop zo spoedig mogelijk te regelen en/of Leefrecht Advocaten in de gelegenheid te stellen, hierover/hiervoor een verzoek in te laten dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand en/of de Rechtsbijstandsverzekeraar. Daarbij geldt de hoofdregel: wat er niet wordt gedekt door deze derden, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, voor, tijdens en na de procedure. De extra kosten, die worden gemaakt om aanspraak te maken op vergoede/gefinancierde rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand en/of de Rechtsbijstandsverzekeraar om wat voor reden niet tot uitkering over gaat, geldt het uurtarief en de declaratieafspraak tussen Leefrecht Advocaten en de opdrachtgever. Leefrecht Advocaten staat niet in voor de voorwaarden/verzekeringspolissen van deze derden. Omissies door de opdrachtgever, of beperkende polisvoorwaarden van de verzekeraar t.a.v. de verzekerde, komen voor diens kosten en risico. Bij geen uitkering, ondervanging van de kosten door deze derden, geldt het uurtarief van Leefrecht Advocaten, ongeacht of het gaat om omstandigheden voorafgaand, tijdens of na de te voeren procedure.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand en/of de Rechtsbijstandsverzekeraar enige tijd nodig heeft/hebben om te bepalen of, en onder welke gevallen er wordt uitgekeerd, of als er sprake is van een voorwaardelijke toevoeging, of er in het geheel geen duidelijkheid wordt gegeven, maar het van belang is, dat Leefrecht Advocaten toch actie onderneemt om de rechtsbelangen van opdrachtgever veilig te stellen, geeft de opdrachtgever Leefrecht Advocaten uitdrukkelijk opdracht/volmacht om actie te ondernemen tegen het geldende uurtarief. Indien zij later toch uitkeren, wordt het teveel betaalde verrekend/terugbetaald.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand en/of de Rechtsbijstandsverzekeraar beperkt uitkeert, aldus minder dan de werkelijk gemaakte uren, omdat de procedure langer duurt of anderszins, wordt het meerdere berekend aan de hand van het uurtarief van Leefrecht Advocaten. Leefrecht Advocaten meldt tijdig wanneer dit in gaat.

Rekening kan worden gehouden met de draagkracht van de opdrachtgever. Dit wordt tijdig overeengekomen: d.w.z. voor het maken van de declarabele uren. Indien partijen niet tot een nieuwe tariefafspraak kunnen komen, doet Leefrecht in overleg met de opdrachtgever het meest noodzakelijke ter afronding en staat het na voldoening van de opdrachtgever van de declaratie vrij om een andere advocaat te zoeken.

Artikel 16: Geen stichting derden gelden

Leefrecht Advocaten heeft geen stichting derden gelden. Indien er gelden van derden (b.v. door een deurwaarder, een notaris, of de wederpartij) gestort moeten worden, uit hoofde van een vonnis of overeenkomst aan de opdrachtgever, wordt het te innen bedrag overgemaakt op de bankrekening van de opdrachtgever, verminderd met de aftrek van de openstaande facturen.

De opdrachtgever geeft uitdrukkelijk akkoord aan de derde die moet uitbetalen, om het bedrag van de openstaande facturen direct naar Leefrecht Advocaten over te maken en tekent hiertoe volmacht, indien nodig. Dit kent uitzondering, indien de opdrachtgever binnen afzienbare termijn en uiterlijk binnen de openstaande declaratietermijn direct aan Leefrecht Advocaten betaalt of hier tijdig zekerheid voor stelt, dat de openstaande facturen worden voldaan.

De opdrachtgever staat in voor het doorgeven van de juistheid van de bankgegevens. Leefrecht Advocaten copy-plakt de financiële gegevens van de opdrachtgever naar de derde en staat niet in voor eventuele fouten of onjuistheden. Leefrecht Advocaten is niet aansprakelijk voor de al of niet juiste verrichte uitbetaling van de derde aan de opdrachtgever.

Artikel 17: Voorschot

Leefrecht Advocaten is zonder opgave van redenen gerechtigd om een redelijk voorschot te vragen voor uit te voeren werkzaamheden. Dit komt in de opdrachtbevestiging. Deze worden gestort, alvorens de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Leefrecht Advocaten kan in ieder geval in een later stadium een voorschot vragen, indien vorige declaraties niet tijdig zijn betaald, of indien er vermoeden tot onvoldoende liquiditeit is van de opdrachtgever. Leefrecht Advocaten zal het voorschot op de declaratie verrekenen met de oudste openstaande declaratie.

De bepaling van de hoogte van het voorschot is redelijkerwijze gebaseerd op de geschatte werkzaamheden, die de komende tijd worden uitgevoerd.

Artikel 18: Vertrouwensbeginsel

Tussen Leefrecht Advocaten en opdrachtgever geldt het vertrouwensbeginsel. In beginsel is alles wat tussen advocaat en cliënt wordt gezegd vertrouwelijk. Partijen hebben tijdig overleg, indien er openbare uitlatingen worden gedaan tegen derden. De opdrachtgever is vrij zich uit te laten tegenover derden, maar indien dit gebeurt zonder overleg met Leefrecht Advocaten is Leefrecht hiertoe niet gebonden en niet aansprakelijk jegens derden. Leefrecht Advocaten wordt hier in de uitlatingen buiten gehouden. Leefrecht Advocaten kan niet instaan voor mogelijke strafbare feiten, of kennelijke onjuistheden, die de opdrachtgever zelf doet, door middel van (openbare) uitlatingen naar derden en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.

Artikel 19: Onaavaardbare risico's/uitloop

De advocaat legt de werkzaamheden neer en zegt de overeenkomst tussentijds op, indien een van de volgende risico's plaats vinden:

-De advocaat de belangen van de opdrachtgever niet meer naar eer en geweten kan dienen.

-De betalingsverplichting van opdrachtgever herhaaldelijk onvoldoende is nagekomen en/of de opdrachtgever failliet wordt verklaard / onder surceance van betaling wordt gesteld, of dat dit dreigt te gebeuren.

-Er sprake is van bedreiging, bedrog, dwaling, of strijd met de wet, waardoor de overeenkomst van opdracht nietig verklaard of ontbonden moet worden. Bedreiging, bedrog, dwaling, strijd met de weg gaat dan over de handelingen/omissies van de opdrachtgever zelf jegens de advocaat (en/of naasten of t.a.v. de werklocatie), of handelingen van een derde, die op de zaak reageert aan het adres van de advocaat.

-Er sprake is van ziekte (A-lijst), overmacht, natuurkrachten, oorlog, politiek of onvoorziene wettelijke maatregelen (zoals lockdowns, sanctie lijsten, uitsluiting door overheid), cybercriminatliteit of anderszins van ernstige orde, waardoor in het algemeen kan worden gezegd dat het beroep van advocaat door rechtsgronden of door sancties, of door feitelijke onmogelijkheden niet meer mogelijk is of  het werk niet in het belang van de opdrachtgever meer kan zijn.

-Het overlijden van de advocaat of diens naasten, waardoor zaken niet naar behoren kunnen worden behartigd.

-Indien de advocaat onvrijwillig een strafrechtelijk delict moet plegen, of indien verdenking tot smaad, laster, opruiing, bedreiging t.a.v. / door de advocaat direct in verband kan worden gebracht met het optreden in het belang van de opdrachtgever.

-Indien vanuit de Orde van advocaten of justitie of openbare toezichthouder verzoeken/aanwijzingen komen om waakzaam te zijn, of werkzaamheden jegens opdrachtgever te staken.

-Indien de advocaat door opdrachtgever bij te staan, klachten krijgt via de deken door de wederpartij/wederpartijen en deze klachten grond dragen of de rechtspraktijk onevenredig belemmeren.


De advocaat zegt de overeenkomst schriftelijk op, met inachtneming van een termijn van 7 dagen voor spoedeisende zaken en 14 dagen voor minder spoedeisende zaken en zet dit besluit door na hoor/wederhoor opdrachtgever binnen die termijn. Indien de zaak definitief wordt stopgezet, vrijwaart het kantoor zich voor eventuele schade (uitlooprisico), die hieruit volgt, indien het een onaanvaardbaar risico betreft, mits de principes van hoor-wederhoor zijn toegepast.


Artikel 20: Bewaartermijn

De zaak wordt gesloten na 14 dagen tot het stellen van vragen of het geven van akkoord en het voldoen van de einddeclaratie. Na het sluiten van de zaak en het voldoen van de einddeclaratie, is het kantoor gevrijwaard voor schade door uitlooprisico.

De bewaartermijn van het dossier/de dossiers van de opdracht is 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst van opdracht. Artikel 7:412 BW is van overeenkomstige toepassing. Indien na het sluiten van het dossier stukken worden opgevraagd door de opdrachtgever, binnen de bewaartermijn, werkt Leefrecht Advocaten hieraan mee. Voor het doorsturen of slechts kennisgeven van stukken, worden hiervoor eenmalige kantoorkosten en administratiekosten in rekening gebracht. Indien er ook advies en/of toelichting moet worden gegeven over de door te sturen stukken met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen in de zaak wordt in redelijkheid het uurtarief van Leefrecht Advocaten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 21: Gedragsregels

Op de overeenkomst van opdracht en de dienstverlening van de advocaat is het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Iedere bij Leefrecht Advocaten werkzame advocaat houdt zich aan de gedragsregels. Een klacht kan worden ingediend bij de deken van de Raad van Toezicht Noord Holland. Alvorens een klacht in te dienen, richt de opdrachtgever zich eerst tot Leefrecht Advocaten zelf. Het kantoor heeft een eigen kantoorklachtenregeling. Deze kan ten alle tijden worden opgevraagd. Indien de interne klachtenprocedure niet eerst wordt doorlopen, wordt hiervan in rechte of tijdens het onderzoek melding van gemaakt.  

Artikel 22: Nederlands recht

Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst en betekening daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

Op de rechtsverhouding van tussen Leefrecht Advocaten en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, ongeacht de rechtsgrond. Geschillen in eerste aanleg worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. Een gebrek in de prestatie en op iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt, indien Leefrecht Advocaten daarover niet binnen 12 maanden daarvan, na het ontdekken van de aanspraak, schriftelijk in kennis wordt gesteld.